Polityka prywatności

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. DULCE KACPER BARZYK przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności DULCE KACPER BARZYK są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest: DULCE KACPER BARZYK z siedzibą w Sopocie, przy Alei Niepodległości 875A, 81-861, Polska, NIP 586-232-78-36 i REGON 369480385.

 3. Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, tj. przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej w myśl art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień kierowanych za pomocą sklepu internetowego DULCE KACPER BARZYK pod adresem https://www.dulce.pl/sklep-online jest DD sp. z o.o., adres siedziby: Warszawa (00-824), Twarda 44, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000344684, NIP: 5272618389, REGON: 142205864.

 4. DULCE KACPER BARZYK będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 5. DULCE KACPER BARZYK oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.

 6. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym DULCE KACPER BARZYK na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez DULCE KACPER BARZYK dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez DULCE KACPER BARZYK będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).

 7. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem DULCE KACPER BARZYK i/lub roszczeń DULCE KACPER BARZYK względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w DULCE KACPER BARZYK, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DULCE KACPER BARZYK, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes DULCE KACPER BARZYK (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw DULCE KACPER BARZYK. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z DULCE KACPER BARZYK, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez DULCE KACPER BARZYK.

 8. DULCE KACPER BARZYK dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując DULCE KACPER BARZYK dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
  a) żądania od DULCE KACPER BARZYK dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu DULCE KACPER BARZYK są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a DULCE KACPER BARZYK nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów DULCE KACPER BARZYK, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  – jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający DULCE KACPER BARZYK sprawdzić prawidłowość tych danych;
  – jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  – jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
  – jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.

 9. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
  dyspozycji w siedzibie DULCE KACPER BARZYK (Aleja Niepodległości 875A, 81-861 Sopot), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.

 10. DULCE KACPER BARZYK w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 11. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 12. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, DULCE KACPER BARZYK może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 13. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli DULCE KACPER BARZYK planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem DULCE KACPER BARZYK informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.

 14. W celu realizowania działań marketingowych DULCE KACPER BARZYK wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od DULCE KACPER BARZYK dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

 15. Wszelkie dane osobowe zbierane przez DULCE KACPER BARZYK będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. DULCE KACPER BARZYK zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.

 16. DULCE KACPER BARZYK przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych


II. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu DD sp. z o.o., adres siedziby: Warszawa (00-824), Twarda 44, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000344684, NIP: 5272618389, REGON: 142205864.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. DULCE KACPER BARZYK jest właścicielem strony internetowej: www.dulce.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej. 

 2. Postanowienia Polityki Prywatności DULCE KACPER BARZYK obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.

 3. DULCE KACPER BARZYK nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.

 4. Strona internetowa DULCE KACPER BARZYK będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. DULCE KACPER BARZYK nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.

 5. Postanowienia Polityki Prywatności DULCE KACPER BARZYK mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez DULCE KACPER BARZYK w dowolnym momencie. DULCE KACPER BARZYK posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.dulce.pl . Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.dulce.pl , w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.

 6. Kontakt: kontakt@dulce.pl

© 2020 by Kacper Barzyk